Video clip demo tín hiệu video truyền đồng thời qua DM/HDBaseT đặt cạnh tín hiệu Video truyền qua DM NVX Encoder/Network/Decoder. Nhấn Pause tại bất kỳ thời điểm nào để thấy tính đồng bộ của hai luồng video, với độ chính xác lên tới mico giây.

Watch the same source transmitted through DM HDBaseT and DM NVX simultaneously. Pause the video at any point and see the two video feeds are identical to the microsecond.
“It’s DM on the network”