Video demo dùng Alexa echo dot điều khiển hệ thống đèn của phòng

Có thể áp dụng với Rèm, hệ thống âm nhạc, điều khiển nhiệt độ.